وبلاگ اسپری تک گل

کد ۱۲۵ تا کد ۱۳۳، کاتالگ اسپری رنگ تک گل

کد ۱۲۵ تا ۱۳۳ در کاتالگ اسپری رنگ تک گل از رنگ سفید، ابی و سبز تشکیل شده است. در ابتدا ما ۷۰ درصد رنگ سبز را با ۳۰ درصد رنگ ابی مخلوط میکنیم تا رنگ اولیه خود را تهیه کنیم. در مرحله بعدی این رنگ را با سفید مخلوط میکنیم. کد ۱۲۵ با اسم […]

sitemain · ۱۳۹۹/۰۱/۱۲

کد ۱۲۵ تا ۱۳۳ در کاتالگ اسپری رنگ تک گل از رنگ سفید، ابی و سبز تشکیل شده است. در ابتدا ما ۷۰ درصد رنگ سبز را با ۳۰ درصد رنگ ابی مخلوط میکنیم تا رنگ اولیه خود را تهیه کنیم. در مرحله بعدی این رنگ را با سفید مخلوط میکنیم.

اسپری رنگ ابی

کد ۱۲۵ با اسم “گرافیتی تهران” از ۹۰ درصد رنگ سفید و ۱۰ درصد میکس رنگ ابی و سبز مخلوط میکنیم. کد ۱۲۶ با اسم “تجریش” را با ۸۰ درصد رنگ سفید و ۲۰ درصد میکس رنگ ابی و سبز مخلوط میکنیم. کد ۱۲۷ با اسم “گرافیتی رشت” را با ۷۰ درصد رنگ سفید و ۳۰ درصد میکس رنگ ابی و رنگ سبز مخلوط میکنیم. کد ۱۲۸ با اسم “اذربایجان” از ۶۰ درصد رنگ سفید و ۴۰ درصد میکس رنگ ابی و رنگ سبز تشکیل میشود. کد ۱۲۹ با اسم “کانال ورداورد” از ۵۰ درصد رنگ سفید و ۵۰ درصد رنگ ابی و رنگ سبز تشکیل میشود. کد ۱۳۰ با اسم “نقاشی با اسپری رنگ روی دیوار” از ۴۰ درصد رنگ سفید و ۶۰ درصد میکس رنگ ابی و رنگ سبز تشکیل میشود. کد ۱۳۱ با اسم “رنگین کمان گلریزان” از ۳۰ درصد رنگ سفید و ۷۰ درصد میکس رنگ ابی و رنگ سبز تشکیل میشود. کد ۱۳۲ با اسم “لوپ کالر” از ۲۰ درصد رنگ سفید و ۸۰ درصد میکس رنگ ابی و رنگ سبز تشکیل میشود. کد ۱۳۳ با اسم “کبرا” از ۱۰ درصد رنگ سفید و ۹۰ درصد میکس رنگ ابی و رنگ سبز تشکیل میشود.

مطالب مرتبط