وبلاگ اسپری تک گل

کد ۲۲ تا ۳۱ گلماش و سفید

کد ۲۲ تا کد ۳۱ کاتالگ اسپری رنگ تک گل تینت های مختلف رنگ گلماش با سفید است. اسپری رنگ “تک گل ۴۰۰” با کد ۲۲ به اسم “خرید اسپری رنگ” از ۹۰ درصد سفید تشکیل شده است و ۱۰ درصد گلماش. کد ۲۳ با اسم “نمایندگی اسپری رنگ گلپخش” از ۸۰ درصد سفید و […]

sitemain · ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

کد ۲۲ تا کد ۳۱ کاتالگ اسپری رنگ تک گل تینت های مختلف رنگ گلماش با سفید است. اسپری رنگ “تک گل ۴۰۰” با کد ۲۲ به اسم “خرید اسپری رنگ” از ۹۰ درصد سفید تشکیل شده است و ۱۰ درصد گلماش. کد ۲۳ با اسم “نمایندگی اسپری رنگ گلپخش” از ۸۰ درصد سفید و ۲۰ درصد گلماش تشکیل شده است. کد ۲۴ به اسم “گرافیتی شمال” از ۷۰ درصد رنگ سفید و ۳۰ درصد رنگ گلماش تشکیل شده است. کد ۲۵ به اسم “دیجی کالا” از ۶۰ درصد سفید و ۴۰ درصد گلماش تشکیل شده است. کد ۲۶ به اسم “گرافیتی مدرن” از ۵۰ درصد رنگ سفید و ۵۰ درصد رنگ گلماش تشکیل شده است. کد ۲۷ به اسم “گرافیتی اروپا” از ۴۰ درصد سفید و ۶۰ درصد گلماش تشکیل شده است. کد ۲۸ به اسم “گرافیتی امریکا” از ۳۰ درصد سفید و ۷۰ درصد گلماش تشکیل شده است. کد ۲۹ به اسم “نیدل کبرا” از ۲۰ درصد سفید و ۸۰ درصد گلماش تشکیل شده است. کد ۳۰ به اسم “پخش ابزار” از ۹۰ درصد سفید و ۱۰ درصد گلماش تشکیل شده است. کد ۳۱ به اسم “اپارات” از رنگ گلماش خالص تشکیل شده است.

کاتلگ اسپری رنگ تک گل 

این اسپری رنگها با درصد بالای سفید و درصد پایین گلماش به رنگ کرم نزدیک  هستند که با تدریج وقتی درصد رنگ گلماششان بیشتر میشود تیره و تیره تر میشوند.

مطالب مرتبط