وبلاگ اسپری تک گل

اسپری ۴۰۰ میل تک گل

اسپری ۴۰۰ میل تک گل اسپری دیوارنگاری محصوب میشود چون رنگ این اسپری اکرولیک است و والو مخصوص گرافیتی، دیوارنگاری و نقاشی دارد. اسپری های همه کاره مثل اسپری ۳۰۰ میل تک گل و دیگر اسپریهای ایرانی مثل اسپری گلنقش، نورارا، گلریز، گلپخش، اطلس، دیبا، پویا، کسپین و غیره رنگ الکید دارند با یه والو […]

sitemain · ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

اسپری ۴۰۰ میل تک گل اسپری دیوارنگاری محصوب میشود چون رنگ این اسپری اکرولیک است و والو مخصوص گرافیتی، دیوارنگاری و نقاشی دارد. اسپری های همه کاره مثل اسپری ۳۰۰ میل تک گل و دیگر اسپریهای ایرانی مثل اسپری گلنقش، نورارا، گلریز، گلپخش، اطلس، دیبا، پویا، کسپین و غیره رنگ الکید دارند با یه والو همه کاره. این اسپری ها نیاز یک نقاش را بر طرف نمیکنند چون یک نقاشی دیواری چون ریزه کاری زیاد دارد رنگ باید سریع خشک شود که نقاش بتواند راحت کارش را به جلو ببرد. بغیر از این کنترل خیلی مهم است که گرافیتی کار بتواند راحت ان طرحی که میخواهد پیاده کند و ترس نداشته باشد که شاید رنگ زیاد بیاید و نقاشیش را خراب کند. با کنترل میتواند راحت و بدون نگرانی حساس ترین نقات کارش را پیاده کند. این خاصیت ها را اسپری ۴۰۰ میل تک گل دارد. سریع خشک میشود که دیوارنگار بتواند بدون منتظر بودن خشک شدن رنگ کارش را به جلو ببرد و والو دیوارنگاری هم کنترل مورد نیاز را میدهد. بغیر از این تنوع رنگی تکگل هم تبیعطا یک نکته مهم اسپری دیوارنگاری است.

مطالب مرتبط