وبلاگ اسپری تک گل

کد ۱۱۶ تا ۱۲۴، کاتالگ اسپری رنگ تک گل

کد ۱۱۶ تا ۱۲۴ در کاتالگ اسپری رنگ ۴۰۰ میل تک گل مثل کد ۱۰۷ تا ۱۱۵ میکس رنگ سفید و رنگ ابی و قرمز است. کد ۱۳۴ تا ۱۴۲ هم میکس رنگ سفید ابی و قرمز است ولی درصد میکسها با هم قرق میکند. ابتدا ما ۲۰ درصد رنگ ابی و ۸۰ درصد رنگ […]

sitemain · ۱۳۹۹/۰۱/۱۲

کد ۱۱۶ تا ۱۲۴ در کاتالگ اسپری رنگ ۴۰۰ میل تک گل مثل کد ۱۰۷ تا ۱۱۵ میکس رنگ سفید و رنگ ابی و قرمز است. کد ۱۳۴ تا ۱۴۲ هم میکس رنگ سفید ابی و قرمز است ولی درصد میکسها با هم قرق میکند.

ابتدا ما ۲۰ درصد رنگ ابی و ۸۰ درصد رنگ قرمز را با هم مخلوط میکنیم که رنگ اولیه خود را تهیه کنیم. در مرحله بعدی ما این رنگ را با رنگ سفید مخلوط میکنیم. کد ۱۱۶ با اسم” اسپری بنفش” از ۹۰ درصد رنگ سفید و ۱۰ درصد میکس رنگ قرمز و ابی تشکیل شده است. کد ۱۱۷ با اسم “بهترین اسپری رنگ” از ۸۰ درصد رنگ سفید و ۲۰ درصد میکس رنگ قرمز و ابی تشکیل شده است. کد ۱۱۸ با اسم “اسپری نورارا” از ۷۰ درصد رنگ سفید و ۳۰ درصد میکس رنگ ابی و قرمز تشکیل شده است. کد ۱۱۹ با اسم “زلاتان ابراهیمویچ” از ۶۰ درصد رنگ سفید و ۴۰ درصد مخلوط رنگ ابی و قرمز تشکیل شده است. کد ۱۲۰ با اسم “اسپری رنگ سریع خشک” از ۵۰ درصد رنگ سفید و ۵۰ درصد میکس رنگ قرمز و ابی تشکیل شده است. کد ۱۲۱ با اسم “بلوچ” از ۴۰ درصد رنگ سفید و ۶۰ درصد میکس رنگ قرمز و ابی تشکیل شده است. کد ۱۲۲ با اسم “سایت اسپری رنگ گلپخش” از ۳۰ درصد رنگ سفید و ۷۰ درصد میکس رنگ قرمز و ابی تشکیل شده است. کد ۱۲۳ با اسم ” اموزش رنگ امیزی با اسپری” از ۲۰ درصد رنگ سفید و ۸۰ درصد میکس رنگ ابی و رنگ قرمز تشکیل شده است. کد ۱۲۴ با اسم “ابزارالات” از ۱۰ درصد رنگ سفید و ۹۰ درصد میکس رنگ ابی و قرمز تشکیل شده است.

مطالب مرتبط