وبلاگ اسپری تک گل

کد ۱۳۴ تا ۱۴۲، کاتالگ اسپری رنگ تک گل

کد ۱۳۴ تا ۱۴۲ در کاتالگ ۴۰۰ میل اسپری رنگ تگ گل از رنگ ابی، قرمز و سفید تشکیل میشود. در مرحله اول ما ۴۰ درصد رنگ ابی و ۶۰ درصد رنگ قرمز را با هم مخلوط میکنیم و در مرحله بعدی این رنگ را با سفید مخلوط میکنیم.   کد ۱۳۴ به اسم”چسب تک […]

sitemain · ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

کد ۱۳۴ تا ۱۴۲ در کاتالگ ۴۰۰ میل اسپری رنگ تگ گل از رنگ ابی، قرمز و سفید تشکیل میشود. در مرحله اول ما ۴۰ درصد رنگ ابی و ۶۰ درصد رنگ قرمز را با هم مخلوط میکنیم و در مرحله بعدی این رنگ را با سفید مخلوط میکنیم.

 

کد ۱۳۴ به اسم”چسب تک گل”  از ۹۰ درصد رنگ سفید و ۱۰ درصد مخلوط رنگ ابی و قرمز تشکیل شده است.

کد ۱۳۵ به اسم”کلر گلیز” از ۸۰ درصد رنگ سفید و ۲۰ درصد مخلوط رنگ ابی و رنگ قرمز تشکیل شده است.

کد ۱۳۶ به اسم”ادرس گرافیتی در تهران” از ۷۰ درصد رنگ سفید و ۳۰ درصد از مخلوط رنگ ابی و قرمز تشکیل شده است.

کد ۱۳۷ به اسم”مونتانا” از ۶۰ درصد رنگ سفید و ۴۰ درصد از مخلوط رنگ ابی و قرمز تشکیل شده است.

کد ۱۳۸ به اسم”مولوتو” ۵۰ درصد رنگ سفید و ۵۰ درصد از مخلوط رنگ قرمز و ابی تشکیل شده است.

کد ۱۳۹ به اسم”کلش” از ۴۰ درصد رنگ سفید و ۶۰ درصد از مخلوط رنگ قرمز و ابی تشکیل شده است.

کد ۱۴۰ به اسم”اسپری مات کننده شیشه” از ۳۰ درصد رنگ سفید و ۷۰ درصد از مخلوط رنگ ابی و قرمز تشکیل شده است.

کد ۱۴۱ به اسم”شرکت گلپخش” از ۲۰ درصد رنگ سفید و ۸۰ درصد از مخلوط رنگ ابی و رنگ قرمز تشکیل شده است.

کد ۱۴۲ به اسم”ایرون لک” از ۱۰ درصد رنگ سفید و ۹۰ درصد از مخلوط رنگ ابی و رنگ قرمز تشکیل شده است.

 

کاتالگ اسپری رنگ گرافیتی

مطالب مرتبط