وبلاگ اسپری تک گل

کد ۱۴۳ تا ۱۵۲، کاتالگ اسپری رنگ تک گل

کد ۱۴۳ تا کد ۱۵۲ در کاتالگ اسپری رنگ تک گل از رنگ سفید، رنگ زرد، رنگ قرمز و رنگ ابی تشکیل شده است. ابتدا ما ۴۰ درصد رنگ زرد با ۴۰ درصد رنگ قرمز و ۲۰ درصد رنگ ابی مخلوط میکنیم. در مرحله بعدی ما این رنگ را با رنگ سفید مخلوط میکنیم.   […]

sitemain · ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

کد ۱۴۳ تا کد ۱۵۲ در کاتالگ اسپری رنگ تک گل از رنگ سفید، رنگ زرد، رنگ قرمز و رنگ ابی تشکیل شده است. ابتدا ما ۴۰ درصد رنگ زرد با ۴۰ درصد رنگ قرمز و ۲۰ درصد رنگ ابی مخلوط میکنیم. در مرحله بعدی ما این رنگ را با رنگ سفید مخلوط میکنیم.

 

کد ۱۴۳ به اسم “گرافیتی اهواز” از ۹۰ درصد رنگ سفید و ۱۰ درصد مخلوط رنگ زرد، رنگ ابی و رنگ قرمز تشکیل شده است.

کد ۱۴۴ به اسم “بحق اصفحان” از ۸۰ درصد رنگ سفید و ۲۰ درصد مخلوط رنگ زرد، رنگ ابی و رنگ قرمز تشکیل شده است.

کد ۱۴۵ به اسم “کرد” از ۷۰ درصد رنگ سفید و ۳۰درصد مخلوط رنگ زرد، رنگ ابی و رنگ قرمز تشکیل شده است.

کد ۱۴۶ به اسم “سری اسپری مونتانا” از ۶۰ درصد رنگ سفید و ۴۰ درصد مخلوط رنگ زرد، رنگ ابی و رنگ قرمز تشکیل شده است.

کد ۱۴۷ به اسم “سری اسپری کلش” از ۵۰ درصد رنگ سفید و ۵۰ درصد مخلوط رنگ زرد، رنگ ابی و رنگ قرمز تشکیل شده است.

کد ۱۴۸ به اسم “نمایندگی اسپری گلپخش” از ۴۰ درصد رنگ سفید و ۶۰ درصد مخلوط رنگ زرد، رنگ ابی و رنگ قرمز تشکیل شده است.

کد ۱۴۹ به اسم “اسپری” از ۳۰ درصد رنگ سفید و ۷۰ درصد مخلوط رنگ زرد، رنگ ابی و رنگ قرمز تشکیل شده است.

کد ۱۵۰ به اسم “والو اسپری چسب” از ۲۰ درصد رنگ سفید و ۸۰ درصد مخلوط رنگ زرد، رنگ ابی و رنگ قرمز تشکیل شده است.

کد ۱۵۱ به اسم “اسپری چسب نورارا” از ۱۰ درصد رنگ سفید و ۹۰ درصد مخلوط رنگ زرد، رنگ ابی و رنگ قرمز تشکیل شده است.

کد ۱۵۲ به اسم “اسپری چسب گلبانگ” از مخلوط خالص رنگ زرد، رنگ ابی و رنگ قرمز بدون سفید تشکیل شده است.

 

کاتالگ اسپری ۴۰۰ میل رنگ تک گل

مطالب مرتبط