وبلاگ اسپری تک گل

کد ۱۶۷ تا ۱۷۵، اسپری رنگ یشمی

کد ۱۶۷ تا کد ۱۷۵ از رنگ زرد، رنگ قرمز و رنگ ابی تشکیل شده است. در ابتدا ما ۸۰ درصد رنگ زرد را با ۲۰ درصد رنگ قرمز مخلوط میکنیم و در مرحله دوم ما این رنگ را با رنگ ابی مخلوط میکنیم. کد ۱۶۷ به اسم “اسپری رنگ یشمی” از ۹۰ درصد این […]

sitemain · ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

کد ۱۶۷ تا کد ۱۷۵ از رنگ زرد، رنگ قرمز و رنگ ابی تشکیل شده است. در ابتدا ما ۸۰ درصد رنگ زرد را با ۲۰ درصد رنگ قرمز مخلوط میکنیم و در مرحله دوم ما این رنگ را با رنگ ابی مخلوط میکنیم.

کد ۱۶۷ به اسم “اسپری رنگ یشمی” از ۹۰ درصد این مخلوط و ۱۰ درصد رنگ ابی تشکیل شده است. نتیجش رنگ قهوه ای روشن است.

کد ۱۶۸ به اسم”اسپری چسب کسپین” از ۸۰ درصد این مخلوط و ۲۰ درصد رنگ ابی تشکیل شده است. این میکس رنگ یشمی میشود.

کد ۱۶۹ به اسم”اسپری چسب گلپخش” از ۷۰ درصد این مخلوط و ۳۰ درصد رنگ ابی تشکیل شده است. این میکس رنگ یشمی تیره میشود.

کد ۱۷۰ به اسم”طریک بندر ترکمن” از ۶۰ درصد این مخلوط و ۴۰ درصد رنگ ابی تشکیل شده است. این میکس به رنگ ابی نزدیک میشود.

کد ۱۷۱ به اسم “اسپری کلر گلریز” از ۵۰ درصد این مخلوط و ۵۰ درصد رنگ ابی تشکیل شده است.

کد ۱۷۲ به اسم”اسپری چسب همه کاره” از ۴۰ درصد این مخلوط و ۶۰ درصد رنگ ابی تشکیل شده است.

کد ۱۷۳ به اسم”اسپری سیلیکون” از ۳۰ درصد این مخلوط و ۷۰ درصد رنگ ابی تشکیل شده است.

کد ۱۷۴ به اسم”اسپری روان کننده قالب” از ۲۰ درصد این مخلوط و ۸۰ درصد رنگ ابی تشکیل شده است.

کد ۱۷۵ به اسم”خط تولید اسپری” از ۱۰ درصد این مخلوط و ۹۰ درصد رنگ ابی تشکیل شده است.

 

کاتالگ اسپری رنگ تک گل

مطالب مرتبط