وبلاگ اسپری تک گل

کد ۱۸۵ تا ۱۹۳، کاتالگ اسپری رنگ تک گل

کد ۱۸۵ تا کد ۱۹۳ در کاتالگ اسپری رنگ تک گل از رنگ زرد، قرمز و ابی تشکیل شده است. در مرحله اول ما ۵۰ درصد رنگ زرد و ۵۰ درصد رنگ قرمز مخلوط میکنیم. در مرحله دوم ما این رنگ را با رنگ ابی مخلوط میکنیم. کد ۱۸۵ به اسم”والو اسپری رنگ” از ۹۰ […]

sitemain · ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

کد ۱۸۵ تا کد ۱۹۳ در کاتالگ اسپری رنگ تک گل از رنگ زرد، قرمز و ابی تشکیل شده است. در مرحله اول ما ۵۰ درصد رنگ زرد و ۵۰ درصد رنگ قرمز مخلوط میکنیم. در مرحله دوم ما این رنگ را با رنگ ابی مخلوط میکنیم.

کد ۱۸۵ به اسم”والو اسپری رنگ” از ۹۰ درصد رنگ زرد و قرمز و ۱۰ درصد رنگ ابی تشکیل میشود.

کد ۱۸۶ به اسم”شیعه” از ۸۰ درصد رنگ زرد و قرمز و ۲۰ درصد رنگ ابی تشکیل میشود.

کد ۱۸۷ به اسم”والو گرافیتی” از ۷۰ درصد رنگ زرد و قرمز و ۳۰ درصد رنگ ابی تشکیل میشود.

کد ۱۸۸ به اسم”کپ گرافیتی” از ۶۰ درصد رنگ زرد و قرمز و ۴۰ درصد رنگ ابی تشکیل میشود.

کد ۱۸۹ به اسم”سری گرافیتی” از ۵۰ درصد رنگ زرد و قرمز و ۵۰ درصد رنگ ابی تشکیل میشود.

کد ۱۹۰ به اسم”گرافیتی خوزستان” از ۴۰ درصد رنگ زرد و قرمز و ۶۰ درصد رنگ ابی تشکیل میشود.

کد ۱۹۱ به اسم “اسپری چسب گلریزان” از ۳۰ درصد رنگ زرد و قرمز و ۷۰ درصد رنگ ابی تشکیل میشود.

کد ۱۹۲ به اسم “حسن اباد” از ۲۰ درصد رنگ زرد و قرمز و ۸۰ درصد رنگ ابی تشکیل میشود.

کد ۱۹۳ به اسم”جهانشهر” از ۱۰ درصد رنگ زرد و قرمز و ۹۰ درصد رنگ ابی تشکیل میشود.

 

کاتالگ اسپری رنگ

 

مطالب مرتبط