وبلاگ اسپری تک گل

کد ۱۹۴ تا ۲۰۲، کاتالگ اسپری رنگ تک گل

کد ۱۹۴ تا ۲۰۲ از رنگهای قرمز و ابی تشکیل شده است. کد ۱۹۴ به اسم “هیپ هاپ” از ۹۰ درصد رنگ ابی و ۱۰ درصد رنگ قرمز تشکیل میشود. کد ۱۹۵ به اسم “تو پاک” از ۸۰ درصد رنگ ابی و ۲۰ درصد رنگ قرمز تشکیل میشود. کد ۱۹۶ به اسم “راپ” از ۷۰ […]

sitemain · ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

کد ۱۹۴ تا ۲۰۲ از رنگهای قرمز و ابی تشکیل شده است.

کد ۱۹۴ به اسم “هیپ هاپ” از ۹۰ درصد رنگ ابی و ۱۰ درصد رنگ قرمز تشکیل میشود.

کد ۱۹۵ به اسم “تو پاک” از ۸۰ درصد رنگ ابی و ۲۰ درصد رنگ قرمز تشکیل میشود.

کد ۱۹۶ به اسم “راپ” از ۷۰ درصد رنگ ابی و ۳۰ درصد رنگ قرمز تشکیل میشود.

کد ۱۹۷ به اسم “هیپ هاپ ایرانی” از ۶۰ درصد رنگ ابی و ۴۰ ردصد رنگ قرمز تشکیل میشود.

کد ۱۹۸ به اسم”رقص هیپ هاپ” از ۵۰ درصد رنگ ابی و ۵۰ درصد رنگ قرمز تشکیل میشود.

کد ۱۹۹ به اسم “اهنگ هیپ هاپ” از ۴۰ درصد رنگ قرمز و ۶۰ درصد رنگ ابی تشکیل میشود.

کد ۲۰۰ به اسم “اموزش رقص هیپ هاپ” از ۳۰ درصد رنگ قرمز و ۷۰ درصد رنگ ابی تشکیل میشود.

کد ۲۰۱ به اسم “هیپ هاپ پاکدشت” از ۲۰ درصد رنگ قرمز و ۸۰ درصد رنگ ابی تشیکل میشود.

کد ۲۰۲ به اسم”گرافیتی اصفحان” از ۱۰ درصد رنگ ابی و ۹۰ درصد رنگ قرمز.

کاتالگ اسپری رنگ تک گل

مطالب مرتبط