وبلاگ اسپری تک گل

کد ۶۲ تا ۶۹، اسپری رنگ نارنجی تا اسپری رنگ قرمز

کد ۶۲ تا ۶۹ در کاتالگ اسپری رنگ ۴۰۰ میل تک گل از تینت رنگهای قرمز و زرد تشکیل شده است. نتیجه تینت این دو رنگ اسپری رنگ نارنجی، اسپری رنگ قرمز روشن تا اسپری رنگ قرمز سیر است. البته تعداد تینت این دو رنگ مثل نینت رنگهای دیگر ۹ عدد است. کد ۶۲ به […]

sitemain · ۱۳۹۹/۰۱/۱۰

کد ۶۲ تا ۶۹ در کاتالگ اسپری رنگ ۴۰۰ میل تک گل از تینت رنگهای قرمز و زرد تشکیل شده است. نتیجه تینت این دو رنگ اسپری رنگ نارنجی، اسپری رنگ قرمز روشن تا اسپری رنگ قرمز سیر است. البته تعداد تینت این دو رنگ مثل نینت رنگهای دیگر ۹ عدد است. کد ۶۲ به نام “دوپلی کالر” از ۹۰ درصد رنگ زرد و ۱۰ درصد رنگ قرمز تشکیل شده است. کد ۶۳ به اسم “اسپری گرافیتی ایران” از ۸۰ درصد رنگ زرد و ۲۰ درصد رنگ قرمز تشکیل شده است. کد ۶۴ با اسم “اسپری نارنجی دوپلی کالر” از ۷۰ درصد رنگ زرد و ۳۰ درصد رنگ قرمز تشکیل شده است. کد ۶۵ با اسم “اسپری رنگ نارنجی” از ۶۰ درصد رنگ زرد و ۴۰ درصد رنگ قرمز تشکیل شده است. کد ۶۶ به اسم “رنگ قرمز روشن” از ۵۰ درصد  رنگ زرد و ۵۰ درصد رنگ قرمز تشکیل شده است. کد ۶۷ به اسم “ترک” از ۴۰ درصد رنگ زرد و ۶۰ درصد رنگ قرمز تشکیل شده است. کد ۶۸ به اسم “ازدگان گرافیتی” از ۳۰ درصد رنگ زرد و ۷۰ درصد رنگ قرمز تشکیل شده است. کد ۶۹ به اسم “اسپری رنگ قرمز از ۲۰ درصد رنگ زرد و ۸۰ درصد رنگ قرمز تشکیل شده است. کد ۷۰ به اسم “اسپری رنگ گلریزان” از ۱۰ درصد رنگ زرد و ۹۰ درصد رنگ قرمز تشکیل شده است.

اسپری رنگ قرمز

مطالب مرتبط