وبلاگ اسپری تک گل

کد ۷۱ تا ۷۹، اسپری رنگ سبز

کد ۷۱ تا ۷۹ در کاتالگ اسپری ۴۰۰ میل تک گل از تینت رنگ سبز و زرد تشکیل شده است. کد ۷۱ به اسم “کارخانه اسپری رنگ” از ۹۰ درصد زرد و ۱۰ درصد سبز تشکیل شده است. کد ۷۲ به اسم “اسپری رنگ پویا” از ۸۰ درصد رنگ زرد و ۲۰ درصد رنگ سبز […]

sitemain · ۱۳۹۹/۰۱/۱۰

کد ۷۱ تا ۷۹ در کاتالگ اسپری ۴۰۰ میل تک گل از تینت رنگ سبز و زرد تشکیل شده است. کد ۷۱ به اسم “کارخانه اسپری رنگ” از ۹۰ درصد زرد و ۱۰ درصد سبز تشکیل شده است. کد ۷۲ به اسم “اسپری رنگ پویا” از ۸۰ درصد رنگ زرد و ۲۰ درصد رنگ سبز تشکیل شده است. کد ۷۳ به اسم “اسپری رنگ سبز” از ۷۰ درصد رنگ زرد و ۳۰ درصد رنگ سبز تشکیل شده است. کد ۷۴ به اسم “ابزار گرافیتی” از ۶۰ درصد رنگ زرد و ۴۰ درصد رنگ سبز تشکیل شده است. کد ۷۵ به اسم “کلاهک اسپری رنگ گرافیتی” از ۵۰ درصد رنگ زرد و ۵۰ درصد رنگ سبز تشکیل شده است. کد ۷۶ به اسم “مغازه گرافیتی” از ۴۰ درصد رنگ زرد و ۶۰ درصد رنگ سبز تشکیل شده است. کد ۷۷ به اسم “گرافیتی شاپ” از ۳۰ درصد رنگ زرد و ۷۰ درصد رنگ سبز تشکیل شده است. کد ۷۸ به اسم “کن استور” از ۲۰ درصد رنگ زرد و ۸۰ درصد رنگ سبز تشکیل شده است. کد ۷۹ به اسم “اسپری رنگ سبز سیر” از ۱۰ درصد رنگ زرد و ۹۰ درصد رنگ سبز تشکیل شده است.

اسپری رنگ سبز

مطالب مرتبط

خرید لوازم گرافیتی
۱۳۹۸/۱۲/۱۴

خرید لوازم گرافیتی

شما میتوانید لوازم گرافیتی مثل سری یا کپ اسپری گرافیتی، ماپ که مارکر هم نام دارد، و فیلر این ماپها را از شرکت تگ گل خریداری کنید. اسپری رنگ تک گل عمده فروش این محصولها است و شما میتوانید این لوازم گرافیتی را ارزان از ما تهیه کنید.