وبلاگ اسپری تک گل

کد ۸۹ تا ۹۷، رنگ ابی و رنگ سبز

کد ۸۹ تا ۹۷ در کاتالگ ۴۰۰ میل اسپری رنگ تک گل از رنگ ابی و رنگ سبز تشکیل شده هستند. این دو رنگ رنگهای خیلی قشنگی هستند و ما امیدواریم که مصرف کننده گان از این سری اسپریها لذت ببرند. کد ۸۹ با اسم “هنر خیابانی” از ۹۰ درصد رنگ ابی و ۱۰ درصد […]

sitemain · ۱۳۹۹/۰۱/۱۱

کد ۸۹ تا ۹۷ در کاتالگ ۴۰۰ میل اسپری رنگ تک گل از رنگ ابی و رنگ سبز تشکیل شده هستند. این دو رنگ رنگهای خیلی قشنگی هستند و ما امیدواریم که مصرف کننده گان از این سری اسپریها لذت ببرند. کد ۸۹ با اسم “هنر خیابانی” از ۹۰ درصد رنگ ابی و ۱۰ درصد رنگ سبز تشکیل شده است. کد ۹۰ با اسم “فارس” از ۸۰ درصد رنگ ابی و ۲۰ درصد رنگ سبز

تشکیل شده است. کد ۹۱ با اسم “چسب همه کاره گلپخش” از ۷۰ درصد رنگ ابی و ۳۰ درصد رنگ سبز تشکیل شده است. کد ۹۲ با اسم “هنر دیوارنویسی” از ۶۰ درصد رنگ ابی و ۴۰ درصد رنگ سبز تشکیل شده است. کد ۹۳ با اسم “اسپری سرمه ای کسپین” از ۵۰ درصد ابی و ۵۰ درصد سبز تشکیل شده است. کد ۹۴ با اسم “ادرس دیوارنگاریهای تهران” از ۴۰ درصد رنگ ابی و ۶۰ درصد رنگ سبز تشکیل شده است. کد ۹۵ با اسم “اموزش طراحی گرافیتی روی کاغذ” از ۳۰ درصد رنگ ابی و ۷۰ درصد رنگ سبز تشکیل شده است. کد ۹۶ با اسم “گرافیتی جرم نیست” از ۲۰ درصد رنگ ابی و ۸۰ درصد رنگ سبز تشکیل شده است. کد ۹۷ به اسم “کارخانه گلپخش” از ۱۰ درصد رنگ ابی و ۹۰ درصد رنگ سبز تشکیل شده است.

 

اسپری رنگ

مطالب مرتبط