وبلاگ اسپری تک گل

کد ۹۸ تا کد ۱۰۶، کاتالگ اسپری رنگ تک گل

کد ۹۸ تا کد ۱۰۶ در کاتالگ ۴۰۰ میل اسپری رنگ تک گل تینت رنگ سبز با رنگ ابی و رنگ سفید است. ما ۵۰ درصد رنگ سبز و ۵۰ درصد رنگ ابی را با هم میکس میکنیم که رنگ اولیه را بدست بیاوریم. این رنگ را ما بعدا با رنگ سفید میکس میکنیم.   […]

sitemain · ۱۳۹۹/۰۱/۱۱

کد ۹۸ تا کد ۱۰۶ در کاتالگ ۴۰۰ میل اسپری رنگ تک گل تینت رنگ سبز با رنگ ابی و رنگ سفید است. ما ۵۰ درصد رنگ سبز و ۵۰ درصد رنگ ابی را با هم میکس میکنیم که رنگ اولیه را بدست بیاوریم. این رنگ را ما بعدا با رنگ سفید میکس میکنیم.

 

کد ۹۸ به اسم “گرافیتی ایران” از ۹۰ درصد رنگ سفید و ۱۰ درصد میکس رنگ سبز و رنگ ابی تشکیل میشود. کد ۹۹ به اسم “مشیرالخوت بازار” از ۸۰ درصد رنگ سفید و ۲۰ درصد میکس رنگ ابی و رنگ سبز تشکیل میشود. کد ۱۰۰ با اسم “شاه قلی شهر کرد” از ۷۰ درصد رنگ سفید و ۳۰ درصد میکس رنگ ابی و رنگ سبز تشکیل میشود. کد ۱۰۱ با اسم “یورو” از ۶۰ درصد رنگ سفید و ۴۰ درصد مخلوط رنگ سبز و ابی تشکیل شده است. کد ۱۰۲ با اسم “گرافیتی گرگان” از ۵۰ درصد رنگ سفید و ۵۰ درصد مخلوط رنگ ابی و سبز تشکیل شده است. کد ۱۰۳ با اسم “لر” از ۴۰ درصد رنگ سفید و ۶۰ درصد مخلوط رنگ ابی و سبز تشکیل شده است. کد ۱۰۴ با اسم “تات” از ۳۰ درصد رنگ سفید و ۷۰ درصد رنگ ابی و سبز تشکیل شده است. کد ۱۰۵ با اسم “بیت کوین” از ۲۰ درصد سفید و ۸۰ درصد مخلوط رنگ ابی و سبز تشکیل شده است. کد ۱۰۶ با اسم “رونالدو” از ۱۰ درصد رنگ سفید و ۹۰ درصد مخلوط رنگ ابی و سبز تشکیل شده است.

 

کاتالگ اسپری رنگ تک گل

مطالب مرتبط