کاتالوگ اسپری دوپلی کالر

ارسال شده در تاریخ 18 آوریل 2023

شرکت اسپری تک گل تولید کننده اسپری رنگ، اسپری چسب، اسپری سیلیکون، اسپری انژکتورشور، اسپری wd40 و اسپری واکس داشبورد و لاستیک میباشد.

اسپری رنگ جدیدی که شرکت تک گل در سدد طراحی ان است اسپری 400 میل همه کاره با رنگ اکرولیک و اسپری 400 میل هنری مخصوص گرافیتی. اسپری 400 میل همه کاره تک گل مشابه اسپری رنگ دوپلی کالر میباشد و کاتالوگ این محصولال بر حسب کاتالوگ رال طراحی و تولید میشود.

اسپری 400 میل هنری تک گل مخصوص گرافیتی مشابه اسپریهای خارجی مثل منتانا، کلش، لوپ و کوبرا میباشد و کاتالوگ این محصول بر حسب کاتالوگ پنتون طراحی و تولید میشود.

کاتالوگ قدیمی شرکت تک گل

کاتالوگ جدید شرکت تک گل

کاتالوگ جدید و قدیمی تک گل 400

کد 1 لومینیوس یلو و رال 1026، به اسم لاس وگاس گرافیتی و پنتون 803 در کاتالوگ گرافیتی، از 50 درصد زرد و 50 درصد سفید تشکیل شده است. در کاتالوگ قبلی تک گل این کد 16 میباشد.

کد 2، زینک یلو و رال 1018، شیراز گرافیتی یا پنتون 106 در کاتالوگ گرافیتی، از 70 درصد زرد و 30 درصد سفید تشکیل شده است. این رنگ کد 18 در کاتالوگ قدیمی تک گل میباشد.

اسپری رنگ

کد 3 سولفار یلو با رال 1016 از صد در صد زرد تشکیل شده است. در کاتالوگ گرافیتی تک گل این کد به اسم افغانستان گرافیتی با پنتون 114 میباشد. در کاتالوگ قدیمی تک گل این رنگ کد 21 است.

کد 4 کلزا یلو با رال 1021 از 97 درصد زرد و 3 درصد قرمز تشکیل شده است. این کد به نام دبی گرافیتی و پنتون 123 در کاتالوگ گرافیتی تک گل موجود میباشد. کد کلزا یلو در کاتالوگ قدیمی تک گل موجود نیست.

کد 5 ملون یلو با رال 1028 از 95 درصد زرد و 5 درصد قرمز تشکیل شده است. ملون یلو به اسم الجریا گرافیتی و پنتون 137 در کاتالوگ اسپری گرافیتی تک گل موجود میباشد. ملون یلو در کاتالوگ قدیمی تک گل موجود نمیباشد.

کد 6 هانی یلو با رال 1005 از رنگ صد در صد گله ماش تشکیل شده است. هانی یلو به اسم گرافیتی هند و پنتون 131 در کاتالوگ گرافیتی تک گل موجود میباشد. در کاتالوگ قدیمی تک گل هانی یلو با کد 31 معرفی شده است.

کد 7، لیمینیوس بریت ارانج با رال 2007 از 92 درصد زرد و 8 درصد قرمز تشکیل شده است. لیمینیوس بریت ارانج به گرافیتی بنگلادش و پنتون 151 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است. کد کاتالوگ قدیمی تک گل لیمینیوس ارانج نزدیک کد 62 میباشد که از 90 درصد زرد و 10 درصد قرمز تشیکل شده است.

کد 8 به اسم پستل ارانج و رال 2003 از 80 درصد زرد و 20 درصد قرمز تشکیل شده است. این کد به اسم گرافیتی سوریه و پنتون 165 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی میشود. در کاتالوگ قدیمی تک گل پستل ارانج کد 63 میباشد.

کد 9 پیور ارانج با رال 2004 از 72 درصد زرد و 28 درصد قرمز تشکیل شده است. رال 2004 با اسم گرافتی عراق و پنتون 172 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است. رال 2004 نزدیک رنگ 64 در کاتالوگ قدیمی تک گل میباشد.

کد 10 به اسم رد ارانج با رال 2001 از 59 درصد زرد، 37،5 درصد قرمز و 3،5 درصد مشکل تشکیل شده است. رال 2001 در کاتالوگ گرافیتی تک گل به اسم گرافیتی جردن و پنتون 173 معرفی شده است. رال 2001 نزدیک کد 65 در کاتالوگ قدیمی تک گل به فرق اینکه رال 2001 3،5 درصد مشکی هم دارد.

کد 11 به اسم فلیم رد و رال 3000 از 95 درصد قرمز و 5 درصد مشکی تشکیل شده است. رال 3000 به اسم ارانج رد و پنتون 174 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است. در کاتالوگ قدیمی تک گل رال 3000 به اسم گرافیتی یروسالم و پنتون 174 معرفی شده است. کد 2002 نزدیک رال 3000 است و از 90 درصد قرمز و 10 درصد ابی تشکیل شده است.

کد 12 به اسم رابی رد و رال 3003 از 78 درصد قرمز، 12 درصد سفید و 10 درصد مشکی تشکیل شده است.؟؟ رال 3003 به اسم بغداد گرافیتی و پنتون 188 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است. در کاتالوگ قدیمی تک گل این کد موجود نمیباشد.

کد 13 با اسم انتیک پینک و رال 3014 از 66 درصد سفید 30 درصد قرمز و 4 درصد مشکی تشکیل شده است. رال 3014 به اسم زشت گرافیتی و پنتون 193 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است. رال 3014 نزدیک کد 34 در کاتالوگ قدیمی تک گل میباشد به فرق 4 درصد رنگ مشکی.

کد 14 به اسم استرابری رد و رال 3018 از 80 درصد قرمز و 20 درصد سفید تشکیل شده است؟؟ رال 3018 به اسم درتموند گرافیتی و پنتون 185 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است. رال 3018 کد 39 در کاتالوگ قدیمی تک گل موجود میباشد.

کد 15 پیور رد و رال 3028 از صد در صد قرمز تشکیل شده است. رال 3028 به اسم گرافیتی ژاپن و پنتون 193 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است. رال 3028 کد 70 را در کاتالوگ قدیمی تک گل دارد.

کد 16 ترافیک رد با رال 3020 از 97 درصد قرمز و 3 درصد ابی تشکیل شده است. رال 3020 نزدیک کد 202 میباشد که از 90 درصد قرمز و 10 درصد ابی تشکیل شده است. رال 3020 به اسم ترکمنستان گرافیتی و پنتون 186 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 17 به اسم کامین رد و رال 3002 از 87 درصد قرمز و 13 درصد ابی تشکیل شده است. رال 3002 هم خیلی نزدیک کد 202 در کاتالوگ قدیمی تک گل میباشد. رال 3002 به اسم تیبلیس گرافیتی و پنتون 188 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 18 به اسم واین رد و رال 3005 از 61 درصد قرمز و 40 درصد ابی تشکیل شده است؟؟ رال 3005 نزدیک کد 199 در کاتالوگ قدیمی تک گل میباشد. رال 3005 به اسم یروان گرافیتی و پنتون 198 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 19 به اسم هتر ویولت و رال 4003 مثل انتیک پیک و رال ۳۰۱۴ از رنگ قرمز، سفید و مقداری مشکی تشکیل شده است. انتیک پینک از ۶۶ درصد سفید، ۳۰ درصد قرمز و ۴ درصد مشکی تشکیل شده است. یعنی در کاتالوگ قدیم تک گل از کد ۳۴ و مقداری مشکی. در مقایسه با انتیک پینک درصد قرمز هتر ویولت بیشتر است. شاید ۵۸ درصد سفید ۲ درصد مشکی و ۴۰ درصد از رنگ قرمز تشکیل شده باشد. …..در کاتالوگ گرافیتی به اسم توکیو گرافیتی و پنتون 211 معرفی شده است.

کد 20 به اسم تلماگنتا و رال 4010 از رنگ سفید و قرمز تشکیل شده است. تلماگنتا شاید از ۵۰ درصد سفید و ۵۰ درصد قرمز تشکیل شده باشد. ……..در کاتالوگ گرافیتی این رنگ به اسم تای گرافیتی و پنتون 212 معرفی شده است.

کد ۲۱ به اسم ترافیک پرپل و رال ۴۰۰۶ از رنگ قرمز آبی و سفید تشکیل شده است. به احتمال زیاد رال ۴۰۰۶ از ۵۰ درصد سفید ۵ درصد ابی و ۴۵ درصد قرمز تشکیل شده است. ترافیک پرپل به اسم ایمریت گرافیتی در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد ۲۲، بلو لیلاک با رال ۴۰۰۵ از رنگهای قرمز، آبی و سفید تشکیل شده است. این رنگ به احتمال زیاد از ۶۰ درصد سفید ۲۸ درصد قرمز ۱۲ درصد ابی تشکیل شده است. بلو لیلاک به اسم گرافیتی هلند و پنتون 2603 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد ۲۳ کلارت ویولت و رال ۴۰۰۴، رال ۴۰۰۴ نزدیک کد ۲۰۲ در کاتالوگ قدیم تک گل میباشد با ۱۰ درصد ابی و ۹۰ درصد قرمز. رال 4004 به اسم گرافیتی دانمارک و پنتون 229 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد ۲۴ پرپل ویولت و رال ۴۰۰۷ شاید از ۴۰ درصد ابی و ۶۰ درصد قرمز تشکیل شده باشند، نزدیک کد ۱۹۸ در کاتالوگ قدیم تک گل. رال 4007 به اسم گرافیتی سوید و پنتون 262 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد ۲۵ دیستانت بلو با رال ۵۰۲۳ از 68،5 درصد ابی، 22 درصد سفید و 9،5 درصد مشکیل تشکیل شده است؟؟؟ رال 5023 نزدیک کد 48 میباشد با 70 درصد ابی و 30 درصد سفید؟؟؟ بر عکس نیست؟؟ رال 5023 به اسم گرافیتی نیویورک و پنتون 3015 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 26 لیت بلو رال 5012 از 63 درصد ابی و 37 درصد سفید تشکیل شده است؟؟ دوباره برعکس نیست؟؟ این رنگ نزدیک کد 48 میباشد. در اصل باید رال 5023 و 5012 نزدیک رنگ 45 در کاتالوگ قدیمی تک گل باشند. رال 5012 به اسم گرافیتی باکو و پنتون 2925 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 27، سکی بلو با رال 5015 از 71 درصد ابی و 29 درصد سفید تشکیل شده است. رال 5015 نزدیک رنگ 48 در کاتالوگ قدیمی تک گل میباشد که از 70 درصد ابی و 30 درصد سفید تشکیل شده است. رال 5015 به اسم گرافیتی ازبکستان و پنتون 285 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 28 جنتیان بلو و رال 5010 از 87 درصد ابی و 13 درصد سفید تشکیل شده است. رال 5010 نزدیک رنگ 50 در کاتالوگ قدیمی تک گل میباشد. رال 5010 به اسم تاجیکستان گرافیتی و پنتون 301 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 29 الترا مارین بلو و رال 5002 از 98 درصد ابی و 2 درصد سفید تشیکل شده است. رال 5002 نزدیک رنگ 51 که رنگ ابی خالص در کاتالوگ قدیمی تک گل میباشد. رال 5002 به اسم گرافیتی یونان و پنتون 294 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 30 کبالت بلو رال 5013 از 68،5 درصد ابی، 23 درصد مشکی و 8،5 درصد سفید تشیکل شده است؟؟؟ رال 5013 به اسم فرانسه گرافیتی و پنتون 296 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 31 پستل بلو و رال 5024 از 71 درصد سفید و 11 درص سبز و 18 درصد ابی؟؟ 18 درصد مشکی؟؟ تشکیل شده است. رال 5024 نزدیک رنگ 54 در کاتالوگ قدیمی تک گل میباشد. این کد در کاتالوگ گرافیتی تک گل موجود نمیباشد.

کد 32 ترکس بلو و رال 5018 از 30 درصد ابی، 32 درصد سبز و 36 درصد سفید تشکیل شده است. رال 5018 نزدیک رنگ 103 در کاتالوگ قدیمی تک گل میباشد که از 40 درصد سفید و 60 درصد ابی و سبز تشکیل شده است. رال 5018 به اسم گرافیتی استکهلم گرافیتی و پنتون 321 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 33 واتر بلو و رال 5021 از 43 درصد سفید، 40 درصد ابی و 17 درصد سبز تشکیل شده است. رال 5021 واتر بلو نزدیک کد 130 در کاتالوگ قدیم تک گل میباشد. رال 5021 به اسم دوشنبه گرافیتی در کاتالوگ گرافیتی تک گل موسکو گرافیتی و پنتون 322 معرفی شده است.

کد 34 موس گرین رال 6005 از 88 درصد سبز، 10 درصد سفید و 2 درصد مشکی تشکیل شده است. رال 6005 موس گرین نزدیک کد 60 در کاتالوگ قدیم تک گل میباشد. در کاتالوگ گرافیتی رال 6005 به اسم گرافیتی ترکیه و پنتون 343 معرفی شده است.

کد 35 فیر گرین و رال 6009 از 70 درصد سبز 15 درصد مشکی و 15 درصد سفید تشکیل شده است. در کاتالوگ اسپری گرافیتی این کد به اسم کاراچی گرافیتی و پنتون 553 معرفی شده است.

کد 36 به اسم اشان گرین با رال 5020 از 68 درصد ابی، 17 درصد مشکی و 15 درصد سفید تشکیل شده است. چرا رال 5020 که هیچ سبزی درش نیست اسمش اشان گرینه؟؟ رال 5020 به اسم گرافیتی عمان و پنتون 3035 معرفی شده است.

کد 37 لیت گرین و رال 6027 از 65 درصد سفید، 23 درصد ابی و 22 درصد سبز تشکیل شده است. رال 6027 نزدیک کد 100 در کاتالوگ قدیم تک گل میباشد؟؟؟؟؟؟؟ رنگش با هم فرق میکنه. رال 6027 به اسم گرافیتی ازمیر و پنتون 319 معرفی شده است.

کد 38 به اسم پستل گرین و رال 6019 از 91 درصد سفید، 5 درصد سبز و 4 درصد ابی؟ تشکیل شده است. رال 6019 از کد 75 در کاتالوگ قدیم تک گل و سفید تشکیل شده است. رال 6019 به اسم بهرین گرافیتی و پنتون 351 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 39 به اسم پیل گرین و رال 6021 از 85 درصد سفید 2 درصد زرد و 12 درصد سبز تشکیل شده است. رال 6021 میشه گفت از کد 78 در کاتالوگ قدیم تک گل و سفید تشکیل شده است. رال 6021 به اسم گرافیتی اریترا و پنتون 359 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 40 به اسم یلو گرین و رال 6018 از 54 درصد سبز، 27 درصد زرد و 20 درصد سفید تشکیل شده است. رال 6018 میشه گفت از رنگ 76 در کاتالوگ قدیمی تک گل و رنگ سفید تشکیل شده است. رال 6018 به اسم گرافیتی مصر و پنتون 375 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 41 به اسم رسدا گرین و رال 6011 از 48 درصد سبز، 19 درصد زرد و 22 درصد سفید تشکیل شده است. رال 6011 میشه گفت از میکس رنگ 77 در کاتالوگ قدیمی تک گل و سفید تشکیل شده است. در کاتالوگ گرافیتی رال 6011 به اسم گرافیتی مالتا و پنتون 377 معرفی شده است.

کد 42 به اسم مینت گرین و رال 6029 از 87 درصد سبز، 3 درصد زرد و 10 درصد سفید تشکیل شده است. رال 6029 میشه گفت که از میکی رنگ 79 در کاتالوگ قدیمی تک گل و رنگ سفید تشکیل شده است. رال 6029 به اسم گرافیتی اسلام اباد گرافیتی و پنتون 356 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 43 ترافیک گرین و رال 6024 از 88 درصد سبز و 12 درصد سفید تشکیل شده است. رال 6024 میشه گفت که مشابه رنگ 60 در کاتالوگ قدیمی تک گل میباشد. رال 6024 به اسم و پنتون 380 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 44 اپال گرین و رال 6026 از 83 درصد سبز 14 درصد سفید و 3 درصد مشکی تشکیل شده است. میشه گفت که رال 6026 از رنگ 59 در کاتالوگ قدیمی تک گل و رنگ مشکیل تشکیل شده است. اپال گرین به اسم انگلا گرافیتی و پنتون 383 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 45 به اسم لومینیوس گرین و رال 6038 از 68 درصد زرد و 32 درصد سبز تشکیل شده است. میشه گفت که رال 6038 رنگ 73 در کاتالوگ قدیمی تک گل میباشد. لومینیوس گرین به اسم مونگولیا گرافیتی و پنتون 361 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 46 به اسم پیور گرین و رال 6037 از 65 درصد سبز، 34 درصد زرد و 1 درصد سفید تشکیل شده است. رال 6037 نزدیک رنگ 74 در کاتالوگ قدیمی تک گل میباشد. پیور گرین به اسم کرج گرافیتی و پنتون 363 در کاتالوگ اسپری هنری تک گل معرفی میشود.

کد 47 پرل گرین با رال 6035 از63 درصد سبز و 37 درصد زرد تشکیل شده است. رال 6035 تقریبا کد 76 در کاتالوگ قدیمی تک گل میباشد. پرل گرین به اسم چین گرافیتی و پنتون 357 در کاتالوگ تک گل معرفی میبشود.

کد 48 بلو گرین با رال 6004 از 58 درصد سبزو 38 درصد ابی و 5 درصد سفید تشیکل شده است. رال 6004 تقریبا رنگ 92 در کاتالوگ قدیمی تک گل میباشد. رال 6004 در کاتالوگ قدیمی تک گل به اسم بوتان گرافیتی و پنتون 250 معرفی شده است. پنتون ۳۰۳۵

کد 49 لیت گری و رال 7035 به احتمال زیاد از 10 درصد مشکی و 90 درصد سفید تشکیل شده است. رال 7035 نزدیک رنگ 2 در کاتالوگ قدیمی تک گل میباشد. رال 7035 لیت گری به اسم ونزولا گرافیتی و پنتون 428 در کاتالوگ هنری تک گل معرفی شده است.

کد 50 سیلور گری با رال 7001 به احتمال زیال از 30 درصد مشکی و 70 درصد سفید تشکیل شده است. رال 7001 نزدیک کد 4 در کاتالوگ قدیمی تک گل میباشد. رال 7001 سیلور گری به اسم گرافیتی المان و پنتون 430 در کاتالوگ هنری تک گل معرفی شده است.

کد 51، پبل گری و رال 7032 از ……..رال 7032 پبل گری به اسم گرافیتی برلین و پنتون 5787 در کاتالوگ هنری تک گل معرفی شده است.

کد 52 استون گری و رال 7030 به احتمال زیاد از 20 درصد مشکی و 80 درصد سفید تشکیل شده است. رال 7030 نزدیک رنگ 3 در کاتالوگ قدیمی تک گل میباشد؟؟؟…..رال 7030 استون گری به اسم گرافیتی بغداد و پنتون 423 در کاتالوگ هنری تک گل معرفی شده است.

کد 53 به اسم باسالت گری و رال 7012 به احتمال زیاد از 60 درصد سفید و 40 درصد مشکی تشکیل شده است. رال 7012 نزدیک رنگ 5 در کاتالوگ قدیمی تک گل میباشد. رال 7012 باسالت گری به اسم گرافیتی بلاروس و پنتون 445 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 54 انتراسیت گری با رال 7016 به احتمال زیاد از 50 درصد سفید و 50 درصد مشکی تشکیل شده است. رال 7016 نزدیک رنگ 6 در کاتاوگ قدیمی تک گل میباشد. رال 7016 انتراسایت گری به اسم گرافیتی روسیه و پنتون 447 در کاتالوگ هنری تک گل معرفی شده است.

کد 55 داستی گری با رال 7037 احتمالا از 30 درصد مشکی و 70 درصد سفید تشکیل شده است. رال 7037 نزدک رنگ 4 در کاتالوگ قدیمی تک گل میباشد. رال 7037 داستی گری به اسم داستی گری و پنتون ……معرفی شده است.

کد 56 به اسم بش و رال 1001 از 80 درصد سفید، 15 درصد زرد، 3 درصد قرمز و 1 درصد مشکی تشکیل شده است. رال 1001، بش گری به اسم ………معرفی شده است.

کد 57 به اسم کلی بران و رال 8003 از 31 درص قرمز 19 درصد مشکی و 50 درصد زرد تشکیل شده است. میشه گفت رال 8003 کلی بران از رنگ 65 در کاتالوگ قدیمی تک گل و رنگ مشکی تشکیل شده است. رال 8003 کلی بران در کاتالوگ هنری تک گل به انوان……..معرفی میشود.

کد 58 چوکولیت بران با رال 8017 از…….رال 8017 چوکلت بران نزدیک رنگ 177 در کاتالوگ قدیمی تک گل که از 20 درصد ابی 48 درصد زرد و 32 قرمز تشکیل شده است. ……………..

کد 59 گرو وات، رال 9002

کد 60 گری المینیوم رال 9007 از ……..

کد 61 بش رد و رال 3012……

کد 62 پرپل رد و رال 3004……

کد 63 بلک رد و رال 3007 از

کد 64 کریم با رال 9001 از 0،6 درصد قرمز، 94 درصد سفید و 7،5 درصد زرد تشکیل شده است. رال 9001 به اسم گرافیتی یونان و پنتون 719 معرفی شده است.

کد 65 به اسم اوری و رال 1014 از 88 درصد سفید، 10 درصد زرد و 1 درصد مشکی و 1 درصد قرمز تشکیل شده است. رال 1014 به اسم گرافیتی سوییس و پنتون 721 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 66 اکره بران با رال 8001 از 24 درصد قرمز، 15 درصد مشکی و 61 درصد زرد تشکیل شده است. میشه گفت رال 8001 از رنگ 64 در کاتالوگ قدیمی تک گل و رنگ مشکی تشکیل شده است. رال 8001 به اسم گرافیتی افریقای جنوبی و پنتون 724 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 67 سیگنال بران و رال 8002 از 38 درصد قرمز، 18 درصد مشکی، 20 درصد سفید و 24 درصد زرد تشکیل شده است

رال 8002 به اسم بولیویا گرافیتی و پنتون 731 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 68 نات بران و رال 8011 از 23 درصد مشکی، 28 درصد زرد و 49 درصد قرمز تشکیل شده است. میشه کد رال 8011 از رنگ 37 و رنگ مشکی تشکیل شده است. رال 8011 به اسم مالی گرافیتی و پنتون 732 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 69 رد بران و رال 8012 از 76 درصد قرمز و 24 درصد مشکیل تشکیل شده است. میشه گفت رال 8012 از رنگ 70 در کاتالوگ قدیمی تک گل و رنگ مشکی تشکیل شده است. رال 8012 به اسم پاراگوای گرافیتی و پنتون 1545 در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 70 سیگنال وایت و رال 9003 از سفید خالص تشکیل شده است. رال ۹۰۰۳ به اسم ایران گرافیتی در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 71 پاپیروس وایت و رال 9018 از 98 درصد سفید و 2 درصد مشکی تشکیل شده است. رال ۹۰۱۸ به اسم چین گرافیتی معرفی شده است.

کد 72 وایت المینیوم و رال 9006 از 87 درصد سفید و 13 درصد مشکیل تشکیل شده است. میشه گفت رال 9006 نزدیک کد 2 در کاتالوگ قدیم تک گل میباشد. رال ۹۰۰۶ به اسم مادرید گرافیتی در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 73 پرل دارک گری با رال 9023 از 65 درصد سفید و 35 درصد مشکی تشکیل شده است. رال ۹۰۲۳ به اسم ایرلند گرافیتی در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 74 سیگنال بلک با رال 9004 از 72 درصد مشکی و 28 درصد سفید تشکیل شده است. میشه گفت رال 9004 نزدیک رنگ 9 در کاتالوگ قدیمی تک گل میباشد. رال ۹۰۰۴ به اسم الاسکا گرافیتی در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

75 جت بلک با رال 9005 از مشکی خالص تشکیل شده است. میشه گفت رال 9005 کد 11 در کاتالوگ قدیمی تک گل میباشد. رال ۹۰۰۵ به اسم تهران گرافیتی در کاتالوگ گرافیتی تک گل معرفی شده است.

کد 76 رنگ متالیک طلایی میباشد.

کد 77 رنگ نقره ای متالیک میباشد.

کد 78 رنگ مسی متالیک میباشد.

کد 79 اسپری سایه میباشد.

کد 80 اسپری کلر مات میباشد.

کد 81 اسپری کلر براق میباشد.

مطالب مرتبط

کارخانه اسپری رنگ

کارخانه اسپری رنگ تک گل، تولید کننده اسپری رنگ، اسپری چسب، اسپری سیلیکون، اسپری wd40، اسپری واکس داشبورد، اسپری واکس لاستیک میباشد. شرکت اسپری رنگ تک گل یکی از اولین تولید کننده گان اسپری رنگ در ایران میباشد. شرکتهای دیگری مثل شرکت نورارا، شرکت اسپری رنگ گلریز، شرکت اسپری رنگ گلپخش، شرکت اسپری رنگ گلنقش، […]

ادامه مطلب

اسپری نقاشی

شرکت اسپری رنگ تک گل تولید کننده اسپری رنگ، اسپری چسب، اسپری سیلیکون، اسپری انژکتورشور، اسپری wd 40, و اسپری واکس داشبورد و لاستیک میباشد. شرکت تک گل شروع به طراحی و تولید 2 مدل جدید اسپری همه کاره و هنری با تنوع رنگی بالا کرده است. این 2 محصول بالای 80 کاتالوگ کد رنگی […]

ادامه مطلب

کاملترین سبد کالای اسپری رنگ در ایران

شرکت اسپری رنگ تکگل در حال حاضر کاملترین سبد کالای اسپری رنگ در ایران را دارد. شرکت اسپری رنگ تکگل یکی از قدیمی ترین تولید کننده گان اسپری رنگ در ایران است. شرکت اسپری رنگ تکگل تولید اسپری رنگ خود را با اسپری 300 میل و تنوع رنگی محدود شروع کرد و بتدریج به تنوع […]

ادامه مطلب
با ما همراه باشید

برای دریافت آخرین اخبار و محصولات اسپری تک گل در خبرنامه تک گل عضو شوید

© 1397 - 1400 ، تمامی حقوق برای تک گل محفوظ است .
طراحی و برنامه نویسی توسط مرتضی گنج . Sitekade.com