کلمه کلیدی اسپری هنری

سری اسپری تکگل ۴۰۰
۱۳۹۹/۰۹/۱۲

سری اسپری تکگل ۴۰۰

سری اسپری تکگل ۴۰۰ ده مدل است. استرو فت، اسکینی پرو، سوفت میلانو، سوپر اسکینی، سوپر فت سیلور، پینک فت، انیورسال، ترانسورسال، فت کپ یلو و نیدل کپ. این سریهای اسپری یا کپ های اسپری وقتی روی اسپری سوار میشوند مدلهای مختلف رنگ را میپاشند. کپهای اسکینی کلا ریز میپاشند و کپهای فت پهن میپاشند. […]

ادامه مطلب