کلمه کلیدی هیپ هاپ

کد ۱۹۴ تا ۲۰۲، کاتالگ اسپری رنگ تک گل
۱۳۹۹/۰۱/۱۳

کد ۱۹۴ تا ۲۰۲، کاتالگ اسپری رنگ تک گل

کد ۱۹۴ تا ۲۰۲ از رنگهای قرمز و ابی تشکیل شده است. کد ۱۹۴ به اسم “هیپ هاپ” از ۹۰ درصد رنگ ابی و ۱۰ درصد رنگ قرمز تشکیل میشود. کد ۱۹۵ به اسم “تو پاک” از ۸۰ درصد رنگ ابی و ۲۰ درصد رنگ قرمز تشکیل میشود. کد ۱۹۶ به اسم “راپ” از ۷۰ […]

ادامه مطلب