کلمه کلیدی پوشش بالا

اسپری رنگ با پوشش بالا و سریع خشک
۱۳۹۸/۱۱/۰۳

اسپری رنگ با پوشش بالا و سریع خشک

اسپری رنگ تک گل سعی بر این دارد که اسپری رنگ تولید کند که پوشس بالا داشته باشد، سریع خشک بشود و با همیه کپ های دیوارنگاری جواب بدهد. با تستهای متعددی که شرکت اسپری رنگ تکگل انجام میدهد دارد دارد به نتیجه میرسد و بزودی میتونید اسپری رنگ که خواص نام برده را داشته باشد.

ادامه مطلب